Oświadczenie Zarządu Klubu z dnia 21.02.2020 r.

Oświadczenie Zarządu Klubu

z dnia 21.02.2020 r.

 

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi procedury przechodzenia zawodników z Olimpii Osowa do innych podmiotów organizujących szkolenie dzieci i młodzieży, Zarząd Klubu pragnie przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie.

 

W pierwszej kolejności pragniemy podkreślić, że pobieranie jakichkolwiek pieniędzy od rodziców, a tym bardziej dzieci, w przypadku chęci rezygnacji z dalszego reprezentowania klubu piłkarskiego, jest niezgodne z przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej. W związku z powyższym Olimpia Osowa nigdy nie pobierała i nie będzie pobierała żadnych pieniędzy od zawodników (oraz ich rodziców) pragnących zmienić klub.

 

Wobec zakończenia współpracy z JG Sport Jacek Grembocki i powołania samodzielnej Akademii Piłkarskiej, zawodnicy i rodzice podejmują samodzielne decyzje, w którym z podmiotów kontynuować szkolenie. Zawodnicy reprezentujący dotychczas Olimpię Osowa mają prawo przenieść się do JG Sport czy dowolnego innego klubu. Olimpia nie robiła i nie robi w tym zakresie żadnych przeszkód, życząc jednocześnie w/w zawodnikom dalszych sukcesów sportowych.

 

Należy zauważyć, że według przepisów PZPN (uchwała nr V/88 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie określania zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników) każdy klub, w tym Olimpia Osowa, ma prawo otrzymać tzw. ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika odchodzącego z klubu, przy czym jest to opłata pobierana wyłącznie od podmiotu, do którego zawodnik przechodzi (nowego klubu, szkółki, akademii), a nie od zawodnika, czy też rodzica. Co istotne ekwiwalent wypłacany jest przez klub pozyskujący wyłącznie za zawodników, którzy ukończyli 12 rok życia.

 

Pomimo, iż zgodnie z przepisami Olimpia Osowa ma do tego prawo, Zarząd oświadcza iż, Klub nie miał i nie ma w planach pobierania tzw. ekwiwalentu za dotychczasowych zawodników którzy chcą trenować w Akademii Piłkarskiej Jacka Grembockiego lub innych klubach.

 

Niemniej należy podkreślić, że uchwała nr V/88 (art. 1 ust. 7) przyznaje klubowi odstępującemu (np. Olimpii Osowa) dodatkowe prawo do opłaty ekwiwalentowej, jeśli w okresie 18 miesięcy, po zmianie przynależności do klubu pozyskującego, zawodnik ponownie (1 raz lub więcej) zmieni klub na występujący w wyższej kategorii rozgrywkowej. W takim wypadku to nowy klub pozyskujący zobowiązany jest do wypłaty na rzecz pierwotnego klubu odstępującego (np. Olimpii Osowa), ekwiwalentu za wyszkolenie w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wartością ekwiwalentu, którą zapłaciłby w przypadku pozyskania zawodnika bezpośrednio z pierwotnego klubu pozyskującego, a wysokością przysługującą pierwotnemu klubowi odstępującemu od poprzedniego klubu pozyskującego (Olimpia Osowa).

 

Innymi słowami – w świetle powyższych przepisów Olimpii przysługuje potencjalna wypłata ekwiwalentu od kolejnego klubu, do którego (w okresie 18 miesięcy od rozwiązania umowy z Olimpią) trafi jej były zawodnik (po odejściu z pierwszego klubu pozyskującego – np. JG Sport), przy czym musi to być klub uczestniczący w rozgrywkach wyższej klasy rozgrywkowej. Ta sama zasada będzie dalej obowiązywała kolejne kluby, do których będą przechodzili zawodnicy (w sumie przez okres 18 miesięcy od opuszczenia Naszego Klubu).

 

W ostatnich dniach Zarząd otrzymał od Asystenta Trenera w Akademii Piłkarskiej Jacka Grembockiego (dalej: jako Przedstawiciel JG Sport) propozycję podpisania porozumień (pomiędzy Klubem a zainteresowanymi rodzicami) o rezygnacji z gry w klubie SKS Olimpia Osowa. Dodatkowo na Zarząd wywierany był nacisk ze strony wielu osób, aby przedstawione dokumenty zostały niezwłocznie podpisane.

 

W tym miejscu należy podkreślić, iż Olimpia Osowa wielokrotnie, w okresie grudzień 2019 - styczeń 2020, podejmowała próby uzgodnienia zasad zakończenia dotychczasowej oraz warunków ewentualnej dalszej współpracy z JG Sport, w tym – bardzo istotnej dla Naszego Klubu – kwestii dalszego uczestnictwa w rozgrywkach PZPN przez zawodników dotychczas reprezentujących Olimpię Osowa. Niestety p. Jacek Grembocki nie podjął takich rozmów, w wyniku czego cały proces formalnego przechodzenia zawodników do JG Sport został opóźniony o wiele tygodni. Co więcej decyzja o całkowitej rezygnacji z propozycji, aby zespoły młodzieżowe JG Sport kontynuowały udział w rozgrywkach PZPN w barwach Naszego Klubu nigdy nie została jasno zakomunikowana przez p. Jacka Grembockiego. W związku z tym żądanie natychmiastowego podpisania w/w dokumentów było niespodziewane i zaskakujące.

 

Należy zaznaczyć, że przedłożone Klubowi dokumenty zawierały zapis, który mógł zostać zinterpretowany jako podstawa dla odmowy wypłaty ekwiwalentu na rzecz Olimpii Osowa na mocy art. 1 ust. 7 uchwały V/88. Propozycja odbiegała w tym zakresie od powszechnie stosowanych w takich przypadkach wzorów dokumentów oficjalnie publikowanych na stronach Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. W związku z tym, po szczegółowych analizach, Zarząd postanowił skonsultować zaproponowane porozumienia z odpowiednimi organami PZPN.

 

W dniu 19 lutego b.r. Zarząd otrzymał od Pomorskiego ZPN drogą mailową interpretację pism przygotowanych przez Przedstawiciela JG Sport. Niestety okazało się, że wspomniany fragment porozumienia stoi w sprzeczności z interesem Olimpii Osowa, ponieważ wyklucza możliwość wypłaty ekwiwalentu na rzecz Klubu na mocy art. 1 ust. 7 uchwały V/88, tj. w przypadku późniejszego transferu byłego zawodnika Olimpii do klubu wyższej klasy rozgrywkowej. Treść porozumień, wbrew zapewnieniom ze strony Przedstawiciela JG Sport została więc uznana przez Zarząd za niekorzystną dla Naszego Klubu.

 

W związku z powyższym Olimpia Osowa przygotowała zmodyfikowaną wersję porozumienia, która dostosowana jest do standardowych rozwiązań stosowanych we wzorach dokumentów dostępnych na stronach PZPN. Dokumenty te zostały udostępnione w dniu 19.02.2020 r. przedstawicielom rodziców z prośbą, aby zostały one przekazane wszystkim zainteresowanym przejściem do JG Sport. Co najważniejsze – zgodnie ze swoją pierwotną deklaracją Olimpia Osowa zrzeka się w projekcie porozumienia pobrania ekwiwalentu za wyszkolenie od JG Sport.

 

Jednocześnie jeszcze raz podkreślamy, iż pobieranie jakichkolwiek opłat od rodziców czy dzieci jest niezgodne z przepisami i nigdy nie było to intencją Klubu. Sugerowanie, iż Olimpia Osowa planowała naliczanie takich opłat jest niezgodne z prawdą i stanowi naruszanie dobrego imienia Klubu. W przypadku powzięcia informacji, iż ponownie rozpowszechniane są nieprawdziwe informacje w tym zakresie, Klub podejmie działania prawne wobec osób je kolportujących.

 

Wszystkich rodziców, którzy chcieliby zapoznać się z materiałami zgromadzonymi przez Klub w tej sprawie (jak i prób podejmowania rozmów z JG Sport przez okres grudzień 2019 – styczeń 2020), w tym obowiązującymi w tym zakresie przepisami PZPN oraz interpretacją przedstawioną przez Pomorski Związek Piłki Nożnej zapraszamy do kontaktu z Zarządem Klubu, celem okazania dokumentacji. Jako podmiot funkcjonujący w strukturach PZPN, Olimpia Osowa jest bowiem zobowiązana do działania w sposób transparentny i zgodny z przepisami uchwalanymi przez organy związku.

 

Ponadto wskazujemy, że do osób, które podejrzewane są o rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat działań Klubu, wystosowane zostaną stosowne pisma, celem ewentualnego sprostowania tych informacji.

 

Ze sportowymi pozdrowieniami,

Zarząd Olimpii Osowa