statut

STATUT

z dnia 17.06.2016 r.

Rozdział I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Sportowy OLIMPIA Osowa i dalej zwane jest „klubem”.

§ 2

Terenem działania klubu jest Rzeczpospolita Polska, a w szczególności obszar Województwa Pomorskiego. Siedzibą klubu jest Gdańsk.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o sporcie, i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Klub używa pieczęci, godła, odznak, znaczków organizacyjnych, barw i sztandaru klubowego z zachowaniem obowiązkowych przepisów.

§ 5

Klub może być członkiem innych stowarzyszeń kultury fizycznej.


Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 6

1. Klub swoje cele realizuje w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązującego porządku prawnego.

2. Celem działalności Klubu jest rozwijanie wśród obywateli zamiłowania do uprawiania sportu, kultury fizycznej i zdrowego trybu życia oraz podnoszenie ich ogólnej sprawności, jak również podnoszenie wyników sportowych zawodników Klubu.

§ 7

1. Do osiągnięcia celów określonych w § 6 Klub organizuje sekcje sportowe dla poszczególnych dyscyplin sportowych, które prowadzić będą:

1) działalność szkoleniową i wychowawczą zawodników,

2) działalność imprezową i organizacyjną zawodników sportowych,

3) masową działalność rekreacyjną, imprezową, edukacyjną, informacyjną oraz charytatywną dla obywateli,

4) działalność rozjemczą oraz działalność w zakresie rozwiązywania sporów w sferze sportu i kultury fizycznej, w szczególności poprzez prowadzenie listy mediatorów sądowych.

2. Klub w razie potrzeby wydaje materiały szkoleniowe, biuletyny informacyjne oraz materiały propagandowe.

3. W ramach realizacji celów określonych w § 6 Klub może również prowadzić działalność w sferze następujących zadań publicznych:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

2) działalności charytatywnej,

3) ochrony i promocji zdrowia,

4) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

5) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

6) wypoczynku dzieci i młodzieży,

7) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

8) turystyki i krajoznawstwa,

9) promocji i organizacji wolontariatu,

10) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 8

1. Klub ma prawo do prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów.

2. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Klubu.


Rozdział III

CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być obywatel polski mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych.

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą być członkami zwyczajnymi Klubu i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Małoletni poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi Klubu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo:

1) reprezentowania barw klubu w zawodach i imprezach sportowych oraz noszenia znaczka klubowego,

2) uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym oraz z czynnym i biernym prawem wyborczym,

3) poddawania władz klubu ocenie, a także wysuwania postulatów i wniosków wobec władz klubu

4) uprawiania sportu w wybranej dyscyplinie prowadzonej przez klub,

5) korzystania z urządzeń klubowych i jego sprzętu,

6) korzystania z opieki lekarskiej związanej z uprawianiem sportu,

7) uczestniczenia w kursach i obozach szkoleniowych organizowanych przez klub,

8) wolnego wstępu na imprezy własnej sekcji.

§ 12

Do obowiązków członka zwyczajnego:

1) branie czynnego udziału w pracach klubu,

2) przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz klubu,

3) regularne opłacanie składek członkowskich,

4) dbanie o stałe podnoszenie swego poziomu sportowego i etycznego,

5) chronienie własności klubu i przeciwstawianie się wszelkim przejawom marnotrawstwa,

6) godne reprezentowanie barw klubu.

§ 13

1. Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne zainteresowane realizowaniem celów klubu.

2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie deklaracji przyjętej przez Zarząd.

§ 14

Członkowie wspierający mają prawo:

1) korzystania z urządzeń klubu w granicach obowiązujących regulaminów i uchwał Zarządu,

2) korzystania z ulg i ułatwień przyznawanych przez Zarząd,

3) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz klubu.

§ 15

Do obowiązków członków wspierających należy:

1) udzielanie klubowi pomocy w realizacji celów statutowych,

2) regularne opłacanie składek członkowskich i wywiązywanie się z innych zadeklarowanych świadczeń na rzecz klubu,

3) przestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów.

§ 16

1. Godność członka honorowego klubu oraz Honorowego Prezesa Klubu może być nadana osobie fizycznej, która w sposób szczególny zasłużyła się dla rozwoju klubu.

2. Godność członka honorowego oraz Honorowego Prezesa Klubu nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

3. Członkowie honorowi oraz Honorowy Prezes Klubu posiadają wszelkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z tym, że mogą być zwolnieni od obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 17

Członkostwo ustaje w skutek:

1) rezygnacji z członkostwa zgłoszonego na piśmie po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych,

2) zwolnienia udzielonego na podstawie przepisów ustalonych przez polskie związki sportowe w sprawie zmiany barw klubowych przez zawodników po uregulowaniu zobowiązań finansowych,

3) skreślenia z listy członków w wyniku nieuczestniczenia w realizacji statutowych zadań Klubu lub niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż sześć miesięcy,

4) skreślenia z listy członków w wyniku działania na szkodę Klubu lub nieprzestrzegania Statutu i regulaminów, na podstawie uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów,

5) utraty zdolności do czynności prawnych lub praw publicznych,

6) rozwiązania Klubu lub sekcji,

7) śmierci członka.


Rozdział IV

NAGRODY I KARY

§ 18

Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków oraz aktywną pracę nad rozwojem klubu i wybitne osiągnięcia sportowe Zarząd może wyróżnić członka Klubu następującymi nagrodami:

1) pochwałą ustną lub na piśmie,

2) dyplomem lub odznaką,

3) nagrodą rzeczową,

4) nadaniem godności członka honorowego.

§ 19

1. Za działania na szkodę klubu, nieprzestrzeganie Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz klubu Zarząd może orzec następujące kary:

1) upomnienie ustne lub na piśmie,

2) ostrzeżenie na piśmie,

3) nagana,

4) zawieszenie w prawach członka,

5) skreślenie z listy członków.

2. Członkowi przysługuje, w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu o ukaraniu, prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.


Rozdział V

WŁADZE KLUBU

§ 20

1. Władzami klubu są:

1) Walne Zebranie,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

3. Kadencja władz trwa cztery lata, z nieograniczoną możliwością ponownego wyboru.

4. Członkowie pełnią swoją funkcję nieodpłatnie. Do prowadzenia spraw Klubu Zarząd może zatrudniać pracowników.

5. Jeśli szczególne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności konieczna jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

6. Uchwały władz Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym.

7. Członek władz Klubu pochodzący z wyboru może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem lub regulaminami, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie wyborców.

8. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zarząd lub Komisja Rewizyjna określa okres, na który ich członek został zawieszony – w przypadku zawieszenia w czynnościach.

9. Mandat członka władz Klubu wygasa przed upływem kadencji w razie:

1) rezygnacji z mandatu,

2) uchwały Zarządu,

3) utraty praw publicznych.

10. W przypadku rezygnacji lub wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przysługuje tym władzom prawo uzupełnienia swego składu spośród wyróżniających się społeczną aktywnością członków Klubu z tym, że ich liczba nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

11. W razie przekroczenia proporcji, o której mowa w ust. 10, Walne Zebranie Członków dokonuje wyborów uzupełniających.

§ 21

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą klubu.

2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest uchwałą Zarządu raz w roku do końca drugiego kwartału dla przyjęcia sprawozdania władz oraz raz na cztery lata dla dokonania wyboru władz i ustalenia kierunków działania na okres kadencji.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd na skutek:

1) uchwały Zarządu,

2) pisemnego wniosku zgłoszonego przez połowę uprawnionych do głosowania członków Klubu.

4. Walne Zebranie zwoływane jest w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały Zarządu, lub zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

5. Walne Zebranie jest prawomocne w przypadku obecności w pierwszym terminie co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie podanym w zawiadomieniu, bez względu na ilość uprawnionych.

6. W Walnym Zebraniu udział biorą członkowie Klubu posiadający prawo głosu stanowiącego oraz czynne i bierne prawo wyborcze.

7. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym:

a) przedstawiciele członków wspierających,

b) osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. wybór Prezesa, Członków Zarządu z zastrzeżeniem § 23 ust. 2 oraz Komisji Rewizyjnej z zastrzeżeniem § 25 ust. 2 i 3,

2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonanie oceny całokształtu działalności Klubu,

3. udzielenie lub odmówienie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4. uchwalenie planu działalności Klubu i zaleceń dla Zarządu oraz zatwierdzenie budżetu,

5. podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości,

6. rozstrzyganie odwołań członków Klubu od uchwał Zarządu o ukaraniu,

7. uchwalenie zmian w Statucie,

8. nadawanie godności członka honorowego,

9. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Klubu,

10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu.


§ 23

1. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu w liczbie od 2 do 8 osób, w zależności od potrzeb Klubu wynikających z uchwały Walnego Zebrania.

2. Członkami Zarządu mogą być wyłącznie osoby, które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu, które winno odbyć się niezwłocznie po wyborze, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia wyboru, Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie:

1) V-ce Prezesa Zarządu,

2) Skarbnika.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu i są protokołowane.


§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania oraz zarządzeń organów powoływanych do kierowania kulturą fizyczną,

2) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,

3) tworzenie projektu budżetu i wykonywanie budżetu Klubu,

4) przyjmowanie i skreślanie członków Klubu,

5) ocena działalności i wyników sekcji,

6) powołanie nowych i likwidacja istniejących sekcji,

7) udzielanie nagród, wyróżnień i kar członkom i pracownikom Klubu,

8) gospodarowanie ruchomym i nieruchomym majątkiem Klubu,

9) dysponowanie funduszami Klubu,

10) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Klubu, 

11) powoływanie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na rzecz Klubu,

12) przygotowywanie i zwoływanie Walnego Zebrania,

13) uchwalenie wysokości wpisowego 

i składek członkowskich.


§ 25

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków.

2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu.

3. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być wyłącznie osoby, które nie zostały skazane  prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz nie pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu.

4. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

5. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej jedną kontrolę całokształtu działalności Klubu w roku i sporządza z nich protokoły.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola działalności statutowo-finansowej Klubu,

2) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu oraz stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

3) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchyleń lub nieprawidłowości w działaniu Zarządu,

4) wystąpienie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania lub posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia rażącego naruszenia powszechnie obowiązującego prawa lub Statutu, bądź istotnych interesów Klubu przez Zarząd.


Rozdział VI

MAJĄTEK I FINANSE KLUBU

§ 26

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze składają się:

1) wpływy z wpisowego i składek członkowskich,

2) inne wpływy z działalności statutowej,

3) dotacje i subwencje,

4) wpływy z działalności gospodarczej,

5) darowizny i zapisy.

3. Cały dochód Klubu, w tym również pochodzący z działalności gospodarczej, przeznaczany jest na działalność statutową, tj. działalność w sferze pożytku publicznego.

4. Do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Klubu uprawniony jest każdy Członek Zarządu oraz członkowie Klubu posiadający pisemne pełnomocnictwo od Zarządu Klubu.


§ 27

Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Klubu pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


Rozdział VII

ZMIANA STATUTU LUB ROZWIĄZANIE KLUBU

§ 28

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby upoważnionych do głosowania.


§ 29

Wniosek o rozwiązanie Klubu nie może być wnioskiem nagłym, lecz musi wpłynąć do Zarządu Klubu najpóźniej na 1 miesiąc przed terminem Walnego Zebrania.


§ 30

Uchwała o rozwiązaniu klubu określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostaje jego majątek.


§ 31

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem jego rejestracji w sądzie rejestrowym.